Terms and Conditions

/Terms and Conditions
Terms and Conditions2018-04-12T15:42:15+01:00

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 

  1. Algemene bepalingen

 

1.1. In deze algemene verkoopsvoorwaarden wordt verstaan onder Lien Hereijgers, met maatschappelijke zetel te Antwerpen – België en met ondernemingsnummer BE0639863864.

 

1.2. Op elke bestelling en op de overeenkomst zijn deze algemene verkoopsvoorwaarden exclusief en met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant van toepassing, behoudens schriftelijk overeengekomen afwijkingen die in geen enkel geval door de klant geïnterpreteerd kunnen worden als een algemene afwijking van de onderhavige voorwaarden van toepassing op de vroegere en/of toekomstige commerciële relaties tussen partijen.

 

1.3. Elke klant wordt onweerlegbaar geacht deze algemene verkoopsvoorwaarden te kennen en zonder voorbehoud te accepteren. De nietigheid / niet-afdwingbaarheid van een bepaling vervat in één van de artikelen van deze voorwaarden zal op geen enkele wijze het afdwingbare karakter van de andere bepalingen aantasten en de betrokken bepaling zal door Lien Hereijgers vervangen worden door een geldige / afdwingbare bepaling die de intentie van de partijen zo dicht mogelijk benadert.

 

  1. Bestellingen, sluiten en uitvoering van de overeenkomst

 

2.1. Bestellingen gebeuren bij voorkeur schriftelijk, per fax of e-mail om vergissingen zoveel mogelijk uit te sluiten. Onze bestelcode kan u per artikel terugvinden in de prijslijst. Bij bestelling gelieve uw bestelreferte op te geven indien nodig. Gelieve steeds het leveringsadres op te geven.

 

2.2. De overeenkomst wordt geacht te zijn afgesloten vanaf het ogenblik dat Lien Hereijgers de door de klant geplaatste bestelling uitdrukkelijk aanvaard heeft. Een bestelling van waren wordt evenwel slechts aanvaard onder voorbehoud van beschikbaarheid hiervan. De wijziging van een geplaatste bestelling verbindt Lien Hereijgers niet zolang deze door haar niet uitdrukkelijk aanvaard is.

 

2.3. De klant heeft het recht de overeenkomst te verbreken mits betaling van een forfaitaire en onherleidbare vergoeding aan Lien Hereijges van 35% van de totale prijs zoals overeenkomen en gebeurlijk vermeld in de overeenkomst / bestelbon / leveringsbon. De betaling van deze vergoeding is de verplichte tegenprestatie voor de uitoefening van een eenzijdig verbrekingsrecht.

 

2.4. Lien Hereijgers levert haar prestaties conform de criteria van de middelenverbintenis en de klant erkent uitdrukkelijk dat Lien Hereijgers beroep mag doen op diensten of producten van derden voor de levering van haar prestaties.

 

2.5. Aangezien het resultaat van de toepassing afhankelijk is van factoren welke buiten de controle van Lien Hereijgers liggen kan geen enkele garantie worden gegeven voor bepaalde resultaten.

 

  1. Leveringen / Overmacht

 

3.1. De levering van de verkoopswaren gebeurt Ex works in de lokalen van Lien Hereijgers te Antwerpen – België . Wanneer tot verbintenissen van Lien Hereijgers tevens de levering van materialen of toestellen hoort, zullen deze vervoerd worden op risico en kosten van de klant, ook indien het transport zou gebeuren door en/of voor rekening van Lien Hereijgers .

 

3.2. Lien Hereijgers zal zich zoveel mogelijk houden aan overeengekomen termijnen of, bij gebreke hieraan, de diensten/waren zo spoedig mogelijk leveren na ontvangst van de bestelling, doch overschrijding van de overeengekomen termijn of late levering geeft de klant geen recht om de ontbinding en/of schadevergoeding te vorderen aangezien geen enkele Lien Hereijgers bindt.

 

3.3. Wanneer een levering van diensten/waren laattijdig of onmogelijk zou zijn tengevolge van een geval van overmacht of van een voorval dat voor Lien Hereijgers redelijkerwijze een beletsel uitmaakt voor de uitvoering van haar verbintenissen en dat niet aan haar toerekenbaar is (bijvoorbeeld brand, watersnood, oorlog, oproer, staking, blokkade, gedwongen sluiting van de onderneming, ziekte, ongevallen, een probleem van interne organisatie van de onderneming, in –of uitvoerverbod, transportmoeilijkheden, vertraagde toevoer/gebrek aan toevoer van leveranciers, en dit alles zowel bij Lien Hereijgers als bij de leveranciers, bij bevoorraders of onderaannemers of andere betrokken derden), behoudt Lien Hereijgers zich respectievelijk het recht voor de leveringstermijn te verlengen of de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder dat Lien Hereijgers de onvoorzienbaarheid van deze situatie dient te bewijzen en zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.

 

3.4. Lien Hereijgers behoudt zich het recht voor, in geval van een buitengewoon grote bestelling, de bestelling slechts gedeeltelijk te leveren.

 

  1. Wanprestatie

 

4.1. In geval van contractuele wanprestatie door de klant, behoudt Lien Hereijgers zich in elk geval het recht voor – en dit zonder afbreuk te doen aan enige schadevergoeding verschuldigd door de klant – om (i) de overeenkomst, met onmiddellijk effect van rechtswege en zonder voorafgaandelijk ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, als ontbonden te aanzien ten laste van de klant en dit door de enkele verzending van een aangetekend schrijven dat naar deze bepaling verwijst dit gepaard gaande met de onmiddellijke opeisbaarheid van alle vorderingen van Lien Hereijgers en om (ii) alle leveringen van diensten/waren op te schorten tot de algehele voldoening door de klant van zijn contractuele verplichtingen.

 

  1. Prijzen

 

5.1. De opgegeven prijzen zijn deze van kracht op het ogenblik van het aanbod en zijn vastgesteld op basis van de op dat ogenblik geldende lonen, grondstofprijzen, verzekering, transportkosten, milieutaks, en andere. Lien Hereijgers behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen, zelfs indien de overeenkomst reeds in uitvoering is, ingevolge een fluctuatie van één van voormelde elementen of elke andere maatregel buiten de wil van Lien Hereijgers. De prijzen waaronder deze vermeld in de prijslijst zijn steeds exclusief de fiscale lasten die ten laste zijn van de klant.

 

5.2. Behoudens andersluidende overeenkomst bedraagt de geldigheidsduur van een offerte 2 maand.

 

5.3. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

 

  1. Betaling

 

6.1. Lien Hereijgers behoudt zich het recht voor de bestelde goederen volledig te factureren zodat artikel 6.2. van toepassing is, ook al gebeurt de levering later.

 

6.2. Al de facturen van Lien Hereijgers zijn betaalbaar aan het adres van Lien Hereijgers, contant en zonder korting, behoudens andersluidende overeenkomst bij de bestelling, en dit binnen de 15 dagen na de factuurdatum, behoudens het hierna bepaalde (artikel 6.3.).

 

6.3. Elke op de vervaldag niet betaalde factuur wordt van rechtswege en zonder voorafgaandelijke aanmaning of ingebrekestelling, verhoogd met een verwijlintrest van 1% per maand alsook met een schadebeding van 12%, en dit met een minimum van 49,58€, en dit zonder afbreuk te doen aan alle andere schadevergoedingen ingevolge de wanprestatie van de klant verschuldigd door hem. In geval van niet tijdige betaling vervalt een eventueel toegestane korting.

 

6.4. Het in gebreke blijven door de klant om op de vervaldag een factuur te betalen is een contractuele wanprestatie waarop de bepalingen van artikel 4 – Wanprestatie – van toepassing zijn onverminderd het bepaalde in artikel 6.5.

 

6.5. In alle omstandigheden, zelfs gedurende de uitvoering van de overeenkomst, behoudt Lien Hereijgers zich het recht voor om ofwel een bijkomende garantie van de klant te eisen (bvb. bankgarantie, wissel), ofwel de levering afhankelijk te stellen van de betaling van een voorschot of van de volledige prijs of van het verrichten van een remboursbetaling. Alle kosten met betrekking tot deze garanties zijn ten laste van de klant. Het aanvaarden van wisselbrieven levert geen schuldvernieuwing op; zij zijn eveneens betaalbaar te Mechelen, zelfs indien op de wisselbrieven andere adressen zouden zijn vermeld.

 

  1. Eigendomsvoorbehoud / Overdracht van risico

 

7.1. Tot aan de volledige betaling door de klant van alle bedragen door hem verschuldigd uit hoofde van de overeenkomst blijven de goederen eigendom van Lien Hereijgers zelfs indien de goederen reeds bewerkt / verwerkt werden en bij niet of onvolledige betaling kunnen ze op elk moment worden teruggehaald zonder de toestemming van de klant. Eens de goederen geleverd zijn, draagt de koper alle risico’s waaronder alle verlies-, vernielings -en beschadigingsrisico’s.

 

  1. Klachten / Aansprakelijkheid

 

8.1. De klant is gehouden de diensten/waren bij de levering onmiddellijk te controleren op hun conformiteit en dient elke klacht m.b.t. een geleverd goed / een geleverde dienst, op straffe van onontvankelijkheid, ten laatste binnen tien dagen (België) – vijftien dagen (buitenland) na de levering, schriftelijk aan Lien Hereijgers mee te delen per aangetekend schrijven.

 

8.2. Het in gebreke blijven van de klant om binnen voormelde termijn een klacht aan Lien Hereijgers mee te delen, geldt als een onvoorwaardelijke aanvaarding van de geleverde waren/diensten. Een reactie vanwege Lien Hereijgers op een laattijdige klacht doet aan het voormelde geen afbreuk en geschiedt steeds onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkentenis. De betaling of in gebruikname van de geleverde waren/diensten, en dit zelfs in geval de klant zijn gebeurlijke klacht conform artikel 8.1. heeft meegedeeld, geldt tevens als een onvoorwaardelijke aanvaarding van de waren/diensten.

 

8.3. Het meedelen aan Lien Hereijgers van een klacht of het weigeren of terugsturen van bestelde waren/diensten schort echter de verplichting van de klant om de factuur te betalen niet op.

 

8.4. Indien een klacht door Lien Hereijgers gegrond wordt bevonden, zal Lien Hereijgers, zonder tot enige verdere schadevergoeding gehouden te zijn, ofwel de diensten en/of waren terugnemen / herstellen / vervangen en/of overgaan tot teruggave of gedeeltelijke teruggave van de prijs ontvangen voor het niet-conforme gedeelte van de opdracht.

 

8.5. Indien de aansprakelijkheid van Lien Hereijgers ten gevolge van een haar toe te rekenen tekortkoming zou weerhouden worden, zal deze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt zijn tot het dekken van de directe schade met een maximum ten belope van het geheel der sommen (excl. BTW) gefactureerd door Lien Hereijgers voor de waren/diensten voor dewelke voormelde aansprakelijkheid van Lien Hereijgers zou weerhouden worden. Aansprakelijkheid voor enige vorm van indirecte schade zoals zuiver financiële schade, winstderving, verlies van klanten enz. is uitgesloten. Lien Hereijgers wijst elke aansprakelijkheid af ingeval geleverde waren verkeerd worden gebruikt.

 

8.6. Gezien het om natuurproducten gaat en het aanwenden van onkruidverdelgers niet in overweging kan worden genomen, doet de aanwezigheid van onkruidzaden in potgronden en turfmengsels geen afbreuk aan de kwaliteit en geeft deze aanwezigheid gaan aanleiding tot enige aansprakelijkheid in hoofde van Lien Hereijgers noch tot vergoeding in hoofde van de klant noch tot terugname of vervanging.

 

  1. Toepasselijk recht / Bevoegde rechtbank

 

9.1. Ingeval van enig geschil is het Belgisch recht uitsluitend van toepassing en zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement: Antwerpen uitsluitend bevoegd.

Veel gestelde vragen

Wij geloven in onze producten en de waarde van de tevredenheid van onze fans en klanten.

Bent u niet helemaal tevreden over uw Lien Hereijgers juweel? Contacteer ons!
We zullen steeds ons best doen om een zo goed mogelijke tegemoetkoming te bekrijgen.

Als u niet helemaal tevreden bent over uw aankoop bij Lien Hereijgers, kan u het binnen de 14 dagen terugsturen en u ontvangt uw geld volledig terug! Lees onder rubriek Garantie en Retouren hoe u de producten terug stuurt.

Contact Info

Turnhoutsebaan 9, 2100 Deurne

Phone: +32 (0) 478 57 25 26