Gebruikersvoorwaarden

/Gebruikersvoorwaarden
Gebruikersvoorwaarden2016-12-09T22:09:02+01:00

Gebruikersvoorwaarden

 

Hierna volgende voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van deze website. U dient deze belangrijke informatie aandachtig te lezen vooraleer U uw bezoek van deze website verder zet.

 

Informatie en toegankelijkheid/beschikbaarheid.

 

Lien Hereijgers zal alle redelijke inspanningen leveren teneinde te verzekeren dat deze website 24 uur per dag toegankelijk/ beschikbaar is doch kan dit geenszins garanderen.

Alle informatie op deze website wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden verschaft. Lien Hereijgers zal alle redelijke inspanningen leveren om te verzekeren dat de informatie op deze website correct is op de dag van publicatie. De informatie op deze website wordt verschaft “zoals ze is” zonder enige garantie m.b.t. de juistheid/nauwkeurigheid hiervan. Lien Hereijgers is op geen enkele wijze verantwoordelijk/aansprakelijk voor de onjuistheid/onbetrouwbaarheid van deze informatie.

 

Lien Hereijgers behoudt zich het recht voor de inhoud/ voorstelling/ toegankelijkheid/ beschikbaarheid van eender welk deel van deze website op eender welk moment en zonder voorafgaandelijk schriftelijke kennisgeving te verwijderen/ wijzigen/ verbeteren/ actualiseren.

 

Auteursrecht en eigendom

 

Lien Hereijgers of derden die op deze website informatie verschaffen zijn hiervan eigenaar en behouden alle rechten (van (intellectuele) eigendom, auteursrecht, merken of andere) op de databanken toegankelijk via deze website en op alle materiaal op deze website (hierin begrepen maar niet beperkt tot teksten, beelden, merken, handelsnamen).

 

Het is u uitsluitend toegestaan enige informatie van deze website geheel of gedeeltelijk te downloaden, herdistribueren/ onttrekken voor uw privaat, niet-commercieel gebruik.

 

Alle rechten die niet uitdrukkelijk worden verleend worden behouden door Lien Hereijgers. Behoudens de in deze User’s and Privacy Policy uitdrukkelijk verleende rechten, kan uw toegang tot en gebruik van deze website op geen enkele wijze worden beschouwd als de verlening (door implicatie, uitsluiting of op andere wijze) van eender welke licentie/ gebruiksrecht van deze website en de hierin vervatte items, zonder de voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van Lien Hereijgers.

 

Voor alle duidelijkheid, behoudens de uitdrukkelijk verleende rechten, is het strikt verboden het geheel/ een deel van deze website te kopiëren/ vertalen/ aan te passen/ wijzigen/ distribueren/ commercieel exploiteren, in eender welke vorm of op eender welke wijze (elektronisch, mechanisch of op andere wijze)

 

Elke inbreuk van het hierboven beschreven kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.

 

Aansprakelijkheid

 

Gelet op het voorgaande is Lien Hereijgers niet verantwoordelijk/ aansprakelijk voor eender welke schade – rechtstreekse (hierin begrepen maar niet beperkt tot technische problemen) of onrechtstreekse (hierin begrepen maar niet beperkt tot verlies van gegevens, winst, omzet, cliënteel) – of verlies ongeacht de oorzaak (contractueel, buiten contractueel of andere) / oorsprong/ aard, die het gevolg is van / op eender welke wijze verbonden is met:

 

  • de onnauwkeurigheid/onjuistheid/ onvolledigheid van de informatie die wordt verstrekt op/ via deze website of het gebruik van dergelijke informatie;
  • – De gebruikers eigen uitrusting, het Internet zelf, eender welke publieke lijnen/ netwerken van operatoren;
  • Binnendringen door een derde met als gevolg een wijziging van de informatie op deze website of een besmetting (bvb. Door middel van een virus) of de vernietiging van het geheel of een deel van deze website;
  • Eender welke vertraging/dataverlies/schade in het kader van de transmissie tussen deze website en de ontvanger.
  • De toegang/gebruik of de onmogelijkheid tot toegang/gebruik of vertraging in de toegang/gebruik van deze website (hierin begrepen maar niet beperkt tot het gebruik of de onmogelijkheid daartoe van eender welke componenten van deze website door de verkoop van voertuigen);
  • Elk handelen of niet-handelen door Lien Hereijgers of derden.

 

Lien Hereijgers’s aansprakelijkheid zal in ieder geval worden beperkt/ uitgesloten voor zover als toegelaten door het toepasselijk recht.

 

Indien, onverminderd het voorgaande, Lien Hereijgers’s aansprakelijkheid wordt weerhouden voor eender welk verlies/schade tengevolge van of op eender welke wijze verbonden met het gebruik van deze website of van haar inhoud, zal Lien Hereijgers’s aansprakelijkheid in geen geval het bedrag overschrijden dat aan geregistreerde gebruikers werd aangerekend met het oog op het gebruik van deze website.

 

Schadeloosstelling

 

U zal Lien Hereijgers vrijwaren voor eender welke vordering tegen Lien Hereijgers door derden ten gevolgen van uw bezoek/gebruik van deze website.

 

Privacy

 

Lien Hereijgers zal alle persoonlijke informatie die u ons bezorgt met de grootste zorg behandelen. Lien Hereijgers hecht veel belang aan het vertrouwen dat u in onze onderneming stelt door deze website te bezoeken.

 

Huidige User’s and Privacy Policy betreft het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens via deze website.

 

Door het bezoek/gebruik van deze website geeft u aan in te stemmen met de voorwaarden van het privacybeleid van Lien Hereijgers

 

De informatie verkregen via deze website en in het bijzonder via het registratieformulier/ elektronisch bestelformulier, zal worden verwerkt. Lien Hereijgers is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens verkregen via deze website.

 

De door u achtergelaten persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen (de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de weg van 11 december 1998 die de richtlijn 95/46/CE van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen i.v.m. de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en haar uitvoeringsbesluiten) en opgenomen in een geautomatiseerd bestand.

 

Lien Hereijgers gebruikt cookies. Cookies zijn te beschouwen als data die de Lien Hereijgers server naar uw browser stuurt die dit vervolgens op de harde schijf van uw computer kan zetten. Cookies stellen Lien Hereijgers in staat om terugkerende bezoekers sneller en efficiënter toegang te verlenen tot deze website alsmede om terugkerende bezoekers beter van dienst te kunnen zijn. De cookies bevatten geen persoonlijke informatie. In uw browserinstellingen kunt U de mogelijkheid om cookies te ontvangen, uitschakelen.

 

De persoonsgegevens verkregen via deze website zullen uitsluitend worden aangewend voor de volgende doeleinden:

  • klantenbeheer: administratie van het cliënteel, beheer van een bod op/ bestelling van een product via deze website/leveringen, facturatie van diensten;
  • Om u te informeren over producten of diensten aangeboden door Lien Hereijgers, voor direct marketing en reclame;
  • Om na te gaan op welke wijze deze website wordt gebruikt en om informatie te verwerven die ons toelaat deze website te optimaliseren en de inhoud hiervan aan te passen zo dat deze beter zou beantwoorden aan uw specifieke noden en om verbeteringen aan producten en diensten aan te brengen.

 

Lien Hereijgers zal uw persoonsgegevens niet overmaken aan derden zonder uw voorafgaandelijk schriftelijk akkoord tenzij Lien Hereijgers hiertoe gedwongen wordt door de toepasselijke regelgeving of tenzij dit nodig is voor de afhankelijk van een bod/bestelling/aankoop door middel van deze website.

 

U heeft het recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens. U heeft het recht om kosteloos en zonder enige motivering te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden. Indien uw desbetreffende persoonsgegevens onjuist, onvolledig of niet relevant (meer) zijn, kan U kosteloos de verbetering of verwijdering ervan vragen of U verzetten tegen de verwerking ervan. Via info@lienhereijgers.be kunt U uw aanvraag tot inzage, correctie, verwijdering of verzet richten tot onze informatiedienst. Zo U vragen zou hebben aangaande deze User’s and Privacy Policy blijft Lien Hereijgers ter uwer beschikking en kan u ons contacteren op het volgende adres info@lienhereijgers.be

 

Toepasselijk recht

 

Huidige User’s and Privacy Policy wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht en de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen zijn exclusief bevoegd.

Veel gestelde vragen

Wij geloven in onze producten en de waarde van de tevredenheid van onze fans en klanten.

Bent u niet helemaal tevreden over uw Lien Hereijgers juweel? Contacteer ons!
We zullen steeds ons best doen om een zo goed mogelijke tegemoetkoming te bekrijgen.

Als u niet helemaal tevreden bent over uw aankoop bij Lien Hereijgers, kan u het binnen de 14 dagen terugsturen en u ontvangt uw geld volledig terug! Lees onder rubriek Garantie en Retouren hoe u de producten terug stuurt.

Contact Info

Turnhoutsebaan 9, 2100 Deurne

Phone: +32 (0) 478 57 25 26